Không có mốc cụ thể nào được quốc tế thống nhất hay pháp luật quy định là điểm bắt đầu của vũ trụ.
Bay cao bao nhiêu được tính là lên tới không gian?