Rơi đạo cụ, luống cuống trong khi dắt xe... nhưng tất cả những điều đó không "cứu" được chiếc xe máy khỏi tên trộm.