Bé lớp 1 hoàn toàn hiểu nhưng một bộ phận lớn cư dân mạng vẫn tỏ ra e ngại với phương pháp mới.