Lợn hươu đực với thân hình to lớn và răng nanh dài sẽ thu hút nhiều con cái hơn.
Loài lợn có răng nanh mọc dài xuyên thủng sọ