Trận kịch chiến giữa mãng xà cổ đại nặng hơn một tấn và khủng long bạo chúa T-Rex chỉ kết thúc khi một trong hai loài tử vong. 
Mãng xà nặng hơn một tấn tử chiến với khủng long bạo chúa