Muối và khoáng chất từ sông đổ xuống biển và tích tụ có thể khiến nước biển trở thành nước mặn.
Nguyên nhân nước biển mặn còn nước sông hồ lại ngọt