Môn Tự nhiên và Xã hội sẽ tinh giản một số nội dung khó

Môn Tự nhiên và Xã hội sẽ tinh giản một số nội dung khó

Môn Đạo đức: Bắt buộc ở tiểu học và THCS, tự chọn ở THPT

Môn Đạo đức: Bắt buộc ở tiểu học và THCS, tự chọn ở THPT

50% chương trình môn Địa lý là thực hành

50% chương trình môn Địa lý là thực hành

Chương trình mới, giáo viên có được cởi "vòng kim cô" cũ?

Chương trình mới, giáo viên có được cởi "vòng kim cô" cũ?