Sếp doanh nghiệp lãnh hơn 1,8 tỉ đồng/năm!

Sếp doanh nghiệp lãnh hơn 1,8 tỉ đồng/năm!