Dubai luôn là nước đi đầu trong việc sáng tạo công nghệ. Động cơ giúp con người bay tự do là một trong những minh chứng cho điều ấy.

Dubai luôn là nước đi đầu trong việc sáng tạo công nghệ. Động cơ giúp con người bay tự do là một trong những minh chứng cho điều ấy.

jetman

Nguồn: Zing