Việt Nam có khoảng 600 thị trấn, nhiều tỉnh trên 10, có tỉnh chỉ 3-4 và duy nhất một địa phương không có đơn vị hành chính này.

Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 quy định các đơn vị hành chính ở Việt Nam gồm có: tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (cấp tỉnh); huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (cấp huyện); xã, phường, thị trấn (cấp xã) và đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

Thị trấn là đơn vị hành chính cấp xã, trực thuộc các huyện, được xếp vào loại chính quyền địa phương ở đô thị.

Câu 1: Tnh thành nào hin không có th trn?

a. Đà Nẵng

b. Bình Thuận

c. TP HCM